Zapisy dzieci do Przedszkola Publicznego nr 32 w Tarnowie

Zaloguj

Zapisy dzieci do Przedszkola Publicznego nr 32 w Tarnowie

Poniedziałek , 20 marca  2017 
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

Nabór do tarnowskich przedszkoli publicznych po raz kolejny będzie przeprowadzony z zastosowaniem ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU. Wprowadzony od kilku lat w wielu miastach system naboru znakomicie się sprawdza. Elektroniczna rekrutacja zapewnia spokojny, obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszelkich etapach .
lub https://tarnow.przedszkola.vnabor.pl (po załadowaniu adresu nastąpi przekierowanie do adresu wiersz powyżej) sukcesywnie będą umieszczane istotne informacje na temat rekrutacji oraz sposobu i terminów zapisów, a także informacje o przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa.
 
ZASADY REKRUTACJI
Rekrutację przeprowadza się w oparciu o:
 
- Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
- Uchwałę Nr XXXVI/358/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.
- Zarządzenie Nr 01/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.
 
Obowiązek przedszkolny
 
1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 6 lat zamieszkałe na obszarze danej gminy.
2. W roku szkolnym 2018/2019 obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego maja dzieci 6 – letnie ur. w 2012r.
3. W roku szkolnym 2018/2019 oddziały przedszkolne liczą do 25 dzieci.
 
Kontynuacja wychowania przedszkolnego
 
W pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny
Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie
od 19 lutego 2018r.  do 28 lutego 2018r.
 
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu
 
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli publicznych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu publicznym. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego składa się odpowiednio do dyrektora wybranego przedszkola publicznego (najbardziej preferowanego) w terminie od 9 marca 2018r. do 30 marca 2018r. do godz. 15:00.
Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego może być zgłoszony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli publicznych. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli publicznych od najbardziej do najmniej preferowanych.
 
Kryteria naboru
 
I etap postępowania rekrutacyjnego
Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów o którym mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe (obowiązujące we wszystkich przedszkolach publicznych):
 
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria brane pod uwagę łącznie, a ich wartość jest jednakowa – 30 pkt.
 
 
 
II etap postępowania rekrutacyjnego
W rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są kryteria organu prowadzącego określone Uchwałą nr V/358/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym:
 
1) oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub studiują w systemie stacjonarnym albo kandydat jest wychowywany samotnie przez jednego rodzica (opiekuna prawnego)pracującego lub studiującego w trybie stacjonarnym – 5 pkt;
2) dogodne położenie przedszkola, do którego ma być przyjęty kandydat, względem miejsca pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata – 5 pkt;
3) rodzeństwo kandydata kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego ma być przyjęty kandydat – 10 pkt;
Dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w kryteriów są:
1) w przypadku kryterium określonego w pkt. 1;
a) oświadczenie każdego z rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu bądź studiowaniu w systemie stacjonarnym, albo;
b) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego kandydata o zatrudnieniu bądź studiowaniu w systemie stacjonarnym,
2) w przypadku kryterium określonego w pkt. 2 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o jego miejscu pracy;
3) w przypadku kryterium określonego w pkt. 3 – dane potwierdza dyrektor przedszkola, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu przedszkola.
Oświadczenia składane są w oryginale. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego – zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego – odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 
Terminy naboru
 
Określa Zarządzenie nr 01/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.
 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów
na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa.
 
 

Lp.
Czynności rekrutacyjne
Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym
Terminy w postępowaniu
uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 9 marca 2018r.
godz. 8:00
do 30 marca 2018r.
godz. 15:00
od 2 maja 2018r.
do 14 maja 2018r.
godz. 15:00
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)
 
do 12 kwietnia 2018r.
do godz. 15:00
 
 
do 21 maja 2018r.
godz. 15:00
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
19 kwietnia 2018r.
do godz. 12:00
22 maja 2018r.
do godz. 15:00
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
od 19 kwietnia 2018r.
od godz. 12:00
do 26 kwietnia 2018r.
do godz. 15:00
od 23 maja 2018r.
do 28 maja 2018r.
do godz. 15:00
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
30 kwietnia 2018r.
do godz. 15:00
30 maja 2018r.
do godz. 15:00

 
 
 
Uwaga
 
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia edukacji przedszkolnej w okresie od 19 kwietnia 2018r. od godz. 12:00 do 26 kwietnia 2018r. do godz. 15:00 a w postępowaniu uzupełniającym od 23 maja 2018r. do 28 maja 2018r. do godz. 15:00 Brak potwierdzenia woli w w/w terminach będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.
 
Postępowanie odwoławcze
 
- W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.
- Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym
- Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
- Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
- Do postępowania uzupełniającego powyższe przepisy stosuje się odpowiednio.
 
UWAGA!
O przyjęciu dziecka do przedszkola publicznego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola, a gdy przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenie zmian organizacyjnych pracy placówki powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.